xs
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่ เพิ่ม กกต. 7 คน เซตซีโร่ชุดเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่ เพิ่ม กกต. 7 คน เซตซีโร่ชุดเดิม
โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ฉบับใหม่ ให้มี กกต. 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี ให้เซตซีโร่ชุดเดิม แต่รักษาการจนกว่าชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
       
       วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีทั้งหมด 78 มาตรา มีเนื้อหาสรุปดังนี้ ให้ กกต. ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา และมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ขณะเดียวกัน ในบทเฉพาะกาล มาตรา 70 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่ พ.ร.ป. ฉบับนี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
       
       อย่างไรก็ตาม ให้ กกต. ชุดปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้บังคับ และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก โดยให้คํานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที และให้คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กกต. ตาม พ.ร.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ป. ใช้บังคับ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือว่าเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกในกฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่ประกาศใช้ ขณะนี้ยังเหลือกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ ที่ยังไม่ประกาศใช้ คือ พ.ร.ป. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.ป. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ พ.ร.ป. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
       
       อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
       
       http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF


กำลังโหลดความคิดเห็น...