xs
sm
md
lg

ผุดโครงการเครือข่ายฯ ลดโลกร้อน อบก.-กนอ. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผุดโครงการเครือข่ายฯ ลดโลกร้อน อบก.-กนอ. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์ (ซ้าย) และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ กนอ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดตัวโครงการ "เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง" โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
       สาระสำคัญของโครงการ“เครือข่ายข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมลดโลกร้อน จังหวัดระยอง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการลดก๊าซเรือนกระจกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
       
       แนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. พื้นที่สีเขียว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนภาคประชาชนหรือป่าชุมชนที่ดูแลรักษาป่า โดยภาคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมดูแลรักษาฟื้นฟูป่า ขณะที่ภาคเอกชนจะได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน และ2. ภาคอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชน คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีแนวทางและมาตรการการดำเนินการด้านการลดก๊าชเรือนกระจกมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการลดก๊าซเรือนจกและส่งเสริมให้บริษัทนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกสู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       
       ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ มีภาคเอกชนที่เสนอเข้าร่วมโครงการกว่า 22 บริษัท เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวอย่างของ “อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ” โดยข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจะเผยแพร่ผ่าน Mitigation Actions information Platform เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลโครงการใช้ประโยชน์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...