xs
xsm
sm
md
lg

มีผลแล้ว กม.ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับแก้ไข ปล่อยผีไม่จำกัดตึกสูง พื้นที่สีเหลืองที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยรับอานิสงค์

เผยแพร่:


มีผลแล้ว กฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับแก้ไข ปล่อยผีไม่มีการจำกัดความสูงของอาคาร พื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยได้รับอานิสงค์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขได้

วันนี้(11 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า ราชิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงนาม โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 “การกำหนดความสูงของอาคารที่ห้ามดำเนินการตามวรรคสาม มิให้ใช้บังคับกับการใช้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ฟากใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ฟากตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 165 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินจดโรงพยาบาลสันทราย”

โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในพื้นที่บางส่วนของบริเวณหมายเลข 2.5 ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขได้ โดยไม่มีการจำกัดความสูงของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 เพื่อเสนอให้จัดทำร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555)

โดยคณะกรรมการฯ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ แผนที่ท้ายกฎกระทรวงฯ แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังของร่างกกระทรวงดังกล่าวอีกครั้ง

“มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กรณีในการแก้ไขผังเมืองดังกล่าวเนื่องจากผังเมืองเป็นการชี้นำการใช้ประโยชน์ของที่ดิน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในกฎกระทรวง ควรเป็นการให้สิทธิเป็นการทั่วไปแก่เจ้าของที่ดินที่มีอยู่ก่อนที่ร่างกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่ไม่ใช่เป็นการให้สิทธิเฉพาะเจ้าของเดิมเท่านั้น”

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า หลังจากมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แล้วปรากฏว่าสภาพการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปทำให้การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

โดยสรุปสาระสำคัญการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้ 1. แก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (พื้นที่โซนสีเหลือง) ในพื้นที่บางส่วนให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการใดๆ ที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 23 เมตร 2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการขยายพื้นที่โรงงานได้ และ 3. ยกเลิกและปรับปรุงบัญชีโรงงาน.
กำลังโหลดความคิดเห็น...