xs
xsm
sm
md
lg

ภาพถ่ายดาวเทียมเผยป่าสนภูกระดึงถูกเผา 3,700 ไร่

เผยแพร่:จิสด้าโชว์ภาพถ่ายดาวเทียมเผยป่าสนภูกระดึงถูกไฟป่าเผา 3,700 ไร่ พบเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่การเกษตร

จากสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลให้เกิดความเสียหายในป่าสนเขาเป็นพื้นที่กว้าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้ดาวเทียม LANDSAT-8 และ Sentinal-2B ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 ก่อนเกิดไฟป่า (18 มกราคม 63) และภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ระหว่างเกิดไฟป่า (16 กุมภาพันธ์ 2563) จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลจุดความร้อน หรือ HOT SPOT จากระบบ VIIRS พบพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ (กรอบเส้นสีเหลือง) ประมาณ 3,700 ไร่ในป่าสนเขา กระจายทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุทยานฯ (ทางตอนใต้ของผาเมษาและผาหมากดูก) ซึ่งเป็นรอยต่อกับพื้นที่การเกษตร

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th/
กำลังโหลดความคิดเห็น