xs
xsm
sm
md
lg

ศาล ปค.สูงสุดตีตก “วิระชัย” ฟ้อง ผบ.ตร.- ก.ตร.ไม่นำหลักเกณฑ์เลื่อนให้เป็นระดับ ผบช.ก.เมื่อปี 51

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา (แฟ้มภาพ)
ศาลปกครองสูงสุดยกคำฟ้อง “วิระชัย” ฟ้อง ผบ.ตร.- ก.ตร.ไม่นำหลักเกณฑ์มาเลื่อนให้เป็นระดับ ผบช.ก.เมื่อปี 51 ชี้ ข้อกฎหมายที่เเก้ไม่มีผลย้อนหลังชอบเเล้ว ไม่ต้องเยียวยา

วันนี้ (22 ก.ค.) ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ในสมัยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) เเละคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าร่วมกันออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการจะต้องดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และข้อ 11 วรรคสอง ยังกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าเฉพาะรองผู้บัญชาการที่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อนจะต้องมีอายุราชการรวมไม่น้อยกว่า 28 ปีด้วย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดย ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้ว่าข้อ 11 วรรคสองของกฎ ก.ตร.ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ทำให้ พล.ต.อ.วิระชัย ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2551 ได้ถูกเพิกถอนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.477/2556 ในภายหลังก็ตาม แต่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวได้กำหนดคำบังคับให้การเพิกถอนมีผลไปในอนาคตตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจาฯเป็นต้นไป ดังนั้น ในช่วงเวลาระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประกาศเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว ย่อมต้องถือได้ว่ากฎ ก.ตร. ดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายมติของ ก.ตร.ในปี ที่ออกตามกฎ ก.ตร. ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มีผลย้อนหลังจึงไม่ใช่กรณีที่ข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ พล.ต.อ.วิระชัย ดังนั้น มติของ ก.ตร.ที่ปฏิเสธไม่แต่งตั้งให้ พล.ต.อ.วิระชัย เป็นผู้บัญชาการโดยให้มีผลย้อนหลังตามคำขอของ พล.ต.อ.วิระชัย จึงเป็นมติหรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฏหมาย และ ผบ.ตร.ไม่มีหน้าที่จะต้องออกคำสั่งใหม่และคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่ พล.ต.อ.วิระชัย การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...