xs
xsm
sm
md
lg

หล่นอีก 6 อันดับ! ดัชนีการรับรู้ทุจริตปี 64 ไทยอยู่ที่ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 64 ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจากปี 63 ที่ได้ 36 คะแนน และอยู่อันดับ 104

วันนี้ (25 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) แจ้งว่า เมื่อเวลา 12.01 น. ตามเวลาในประเทศไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี 2564 โดยจากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลกประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ 88 คะแนน จัดเป็นอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และ นิวซีแลนด์ ขณะที่ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 6 ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดคือประเทศสิงคโปร์ ได้ 85 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก อย่างไรก็ตาม อันดับของประเทศไทยปี 64 ลดลงจากปี 63 ที่ได้รับ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 104 ของโลก

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยนั้น เป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง โดยประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง คือ การทุจริตในภาครัฐฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเกี่ยวกับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวมมากน้อยเพียงใด และลดลงใน 4 แหล่ง ได้แก่ การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมากน้อยเพียงใด ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆมากน้อยเพียงไร และ เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด


กำลังโหลดความคิดเห็น