xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเกณฑ์ใหม่ "บัตรเติมน้ำมันรถหลวงปี65" บังคับใช้ทั่วประเทศ จี้ทุกองค์กร "เก็บใบเสร็จ" รถประจำตำแหน่งหมดสิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เปิดเกณฑ์ใหม่ "บัตรเติมน้ำมัน" รถหลวงปี65 บังคับใช้ทั่วประเทศ ทั้งแบบ"บัตรเติมนํ้ามัน-บัตรเครดิต" กำหนดเพิ่ม "ค่าใช้จ่ายน้ำมัน" ต้องเท่ากันทุกเดือน หากต้องขอสินเชื่อเพิ่ม แจ้งผู้ออกบัตรฯต้องไม่เกินวงงบประมาณที่ได้รับ จี้ทุกองค์กร"เก็บใบเสร็จ" ให้ผู้จ่ายลงลายมือชื่อรับรองทุกขั้นตอน ส่วน"รถประจำตำแหน่ง"หมดสิทธิให้ใช้เงินตัวเองเติม ส่วนเกณฑ์จัดซื้อใช้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท

วันนี้ (25 ม.ค.65) มีรายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เวียนหนังสือถึงหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ แจ้งคู่มือการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง) ลงเดือน ม.ค. 2565

ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบส่วนราชการในการชำระค่าน้ำมันรถราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงิน "ค่าบัตรเติมนํ้ามันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ"ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"

เพื่อให้การจ่ายเงินของส่วนราชการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทน หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ

เนื้อหาที่ปรับปรุง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ในประเด็นอนุมัติวงเงินรวมการจัดซื้อน้ำมันของรถราชการตลอดทั้งปีงบประมาณและแยกย่อยวงเงินการเติมน้ำมันสำหรับรถราชการแต่ละคัน

"มีการปรับปรุง "โดยให้กำหนดค่าใช้จ่ายน้ำมันเท่ากันทุกเดือน" สำหรับการขอวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสินเชื่อผ่านบัตรเติมน้ำมันรถราชการ"

ยังมีการปรับปรุงในประเด็น "การอนุมัติและแจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการเพื่อเพิ่มวงเงินการใช้สินเชื่อ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายค่าน้ำมันเพิ่มจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติไว้

โดยเพิ่มว่า "ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่ขอเพิ่มเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อเดิมจะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานราชการนั้นได้รับ"

ยังมีการปรับปรุง กรณีหน่วยงานของส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการ กรณี "การเก็บรักษาหลักฐาน" ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย

และ โดยเพิ่มกรณีการประทับตรา ให้ระบุประโยค “จ่ายเงินแล้ว” บนเอกสารทุกฉบับ และเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรหรือหลักฐานการช้าระเงินค่าใช้จ่ายจากบัตรให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ฉบับปรังปรุง ยังกำหนดหมายเหตุ : การจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ (Pay Bills) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยเพิ่มว่า ส่วนราชการ "ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารผู้ให้บริการ"

ตอนท้ายของฉบับปรังปรุง ยังตอบคำถามถึงการใช้ "บัตรเติมน้ำรถราชการ"ที่น่าสนใจ เช่น รถประจำตำแหน่งใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการได้หรือไม่ ?

โดยมีคำตอบว่า รถประจำตำแหน่งไม่สามารถใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการได้ เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวดที่ 5 ข้อ 21 กำหนดว่า ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเอง

ขณะที่คำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 กำหนดว่า

"ให้ส่วนราชการที่ใช้บัตรจัดทำรายงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อเมื่อมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวให้ทำรายการใหม่ รวมถึงสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้ เป็นต้น".
กำลังโหลดความคิดเห็น