xs
xsm
sm
md
lg

"วัชระ" เอาจริงยื่น "วันนอร์" ตั้งกก.สอบกก.พัสดุรัฐสภาและกก.ตรวจการจ้าง 7 คน ระงับตรวจรับสภาใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อดีตส.ส.ปชป. เอาจริง ยื่น ”วันนอร์” ประธานรัฐสภา ตั้งกก.สอบกก.พัสดุรัฐสภาและกก.ตรวจการจ้าง 7 คน พร้อมขอระงับการตรวจรับงานก่อสร้าง อาคารรัฐสภาใหม่

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 15.00 น. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เรื่อง ขอให้แก้ไขความเสียหายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบและตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (กวพ.รส.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมาก โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ

นายวัชระ กล่าวว่าได้ส่งหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ผู้บังคับบัญชาของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีขอให้มีการระงับการตรวจรับงานก่อสร้าง อาคารรัฐสภาใหม่ สำหรับงานของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๖ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างบางรายการมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น

๑. งานพื้นไม้ตะเคียนทอง วัสดุไม้แผ่นชนิดไม้ตะเคียนทองที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ทำพื้นไม้ตามรูปแบบสัญญา ปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานในใบสำแดงบัญชีรายการสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำจากไม้แปรรูป และในหลักฐานหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดซื้อจัดหามาแล้ว ผู้รับจ้างได้รวบรวมส่งสำแดงเป็นหลักฐานให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ ผ่านผู้ควบคุมงานATTA รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของผู้ควบคุมงาน เลขที่ NEW-PAR/ATTA/OTH/๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกรณีที่วัสดุไม้แผ่นชนิดไม้ตะเคียนทอง ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาที่ถือเป็นสาระสำคัญอยู่ ๓ประการ ดังนี้ (เอกสารใบเสร็จการซื้อขายไม้จากโรงไม้ต่าง ๆ ได้ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ไปทั้งสิ้นแล้ว)
๑.๑ ในจำนวนไม้แผ่นตะเคียนทองกว่า ๒๗,๕๐๐ แผ่น ที่ต้องใช้มาทำงานพื้นไม้ตะเคียนทองในโครงการ มีกว่า ๗,๕๐๐ แผ่นเป็นไม้กะยาเลยที่ไม่แน่ชัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดใด
๑.๒ ความยาวไม้ ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานของผู้รับจ้างที่รวบรวมสำแดงต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านผู้ควบคุมงาน ATTA กว่าร้อยละ ๘๐ ความยาวไม่ถึง ๓ เมตร ตามที่แบบก่อสร้างคู่สัญญาเลขที่ S/II-๐๒ ข้อกำหนดทั่วไปเรื่องไม้ ข้อที่ ๒ กำหนดให้ใช้ไม้ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๓ เมตร
๑.๓ ไม้แผ่นที่นำมาใช้ ไม่มีการอบแห้งให้ความชื้นในเนื้อไม้มีได้ไม่เกิน ๖% และมีการเคลือบไม้ด้วยน้ำยาชนิด OIL BASE ป้องกันความชื้นขณะใช้งาน
ผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการบริหารสัญญาของทางราชการจากการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามข้อสัญญาของผู้รับจ้างจนสร้างความเสียหายต่อราชการมีดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ ราคาค่าจ้างงานตามสัญญา การที่ผู้รับจ้างใช้ไม้ที่มีความยาวที่สั้นกว่าความยาวแผ่นไม้ที่มีกำหนดในสัญญา ทำให้ราชการได้วัสดุที่มีราคาถูกกว่า ค่าวัสดุตามสัญญาที่ทางราชการจ่ายชำระให้แก่ผู้รับจ้างจนปัจจุบันนี้ ทางราชการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีการเรียกเงินคืนหรือหักเงินค่าจ้างคืนจากทางผู้รับจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างมีมติเสียงส่วนใหญ่ทำการรับมอบงานงวดสุดท้ายไปแล้ว โดยไม่มีการเรียกเงินคืนค่าใช้ไม้สั้นกว่าสัญญา
๑.๓.๒ ราคาค่าจ้างงานตามสัญญา ในกรณีไม้กะยาเลย ไม้กะยาเลยเป็นชื่อสรรพนามที่ใช้เรียกไม้เนื้อแข็งทั่วไปที่ไม่ใช่ไม้สักที่อาจเป็นไม้รัง ไม้ตะเคียนหย่อง ไม้เต็ง ฯลฯ ดังนั้นไม้กว่า ๗,๕๐๐ แผ่น จึงอาจเป็นไม้ตะเคียนหย่องหรือไม้เนื้อแข็งใด ๆ ที่เป็นไม้ราคาถูกกว่าไม้ตะเคียนทอง ราชการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับความเสียหายจากประเด็นนี้ รวมถึงได้งานพื้นไม้ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุไม่ตรงตามสัญญา
๑.๓.๓ จากการที่ไม้แผ่นพื้นที่ผู้รับจ้างก่อสร้างนำมาใช้ในโครงการ ไม่มีการอบแห้งและหรือไม่มีการเคลือบผิวไม้กันความชื้นที่ดี ทำให้เมื่อมาติดตั้งใช้งานร่องไม้ระหว่างแผ่นไม้พื้นที่ปูติดตั้ง จึงมีขนาดร่องพื้นไม้กว้างกว่าข้อกำหนดของสัญญา (กำหนดไว้ห่างไม่เกิน ๒ ม.ม. เท่านั้น) คุณภาพการติดตั้งจึงไม่เป็นไปตามสัญญาส่งผลต่อการใช้งานของทางราชการ

๒. กรณีของต้นไม้ยืนต้นที่ได้ตายลงกว่า ๑๐๐ กว่าต้น ซึ่งเป็นการล้มตายลงของไม้ยืนต้น ก่อนที่จะมีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย การย้ายต้นไม้ยืนต้นที่ตายออกแล้วนำต้นไม้ยืนต้นต้นใหม่มาปลูกทดแทน ต้องถือว่าช่วงเวลาที่ปลูกทดแทน ยังเป็นช่วงเวลาของการก่อสร้างตามปกติ ตามความของข้อตกลงในสัญญาหลัก ข้อ ๓๕.๒ ไม่ใช่ช่วงเวลาของการรับประกันผลงาน ตามที่คณะกรรมการพัสดุรัฐสภา (กวพ.รส.) ไปมีมติตีความไว้ (เป็นการตีความโดยขัดข้อสัญญา ข้อ ๓๕.๒ ของสัญญาหลักและยังขัดกับความตามนัยของข้อ ๑๕.๑ ของข้อกำหนดเฉพาะงาน ภาคผนวก ๑๐) ทำให้กระบวนการ method statement ที่มีระบุตามข้อกำหนดงานภูมิสถาปัตยกรรม หมวดที่ ๑) ๔.๓.๓ กับหมวดที่ ๔ ข้อ ๔ ไม่มีการถูกนำมาใช้ ทั้งที่ข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดให้ต้นไม้ยืนต้นที่ขุดล้อมจะมาปลูกในโครงการ จะต้องขุดล้อมมาอนุบาลใน Nursery Area อย่างน้อย ๒๔๐ วัน เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวมีรากที่แข็งแรงก่อนที่จะนำไปปลูก และเมื่อนำต้นไม้ที่อนุบาลครบอายุแล้วมาปลูกลงในตำแหน่งที่จะปลูกในโครงการ ทางสำนักงานเลขาธิการฯ จะตรวจรับไม้ต้นดังกล่าวได้ต้องผ่านไปอย่างน้อย ๒๔๐วัน นับจากวันที่ปลูกเสร็จ เพื่อพิสูจน์ว่าต้นไม้ต้นนั้นสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมใหม่ อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์พันธุ์ไม้ด้วยว่าตรงตามแบบไหม จากการที่มีการผลัดใบออกดอกในช่วง๒๔๐ วัน
ประเด็นนี้ เมื่อไม่มีการนำขั้นตอนวิธีทำงานตามสัญญาที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดงานภูมิสถาปัตยกรรม ราชการจึงได้ต้นไม้ที่พิการ สภาพไม่แข็งแรงและอาจล้มตายได้ง่าย ทำให้ราชการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องเสียหาย และปรากฏชัดเจนในปัจจุบันว่าต้นไม้ยืนต้นในบริเวณรอบ ๆ อาคารรัฐสภามีบางส่วนยืนต้นตายแล้วและยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ แต่ทางคณะกรรมการตรวจรับการจ้างก่อสร้างก็มีมติตามเสียงส่วนใหญ่ยอมรับงานงวดสุดท้ายทั้งที่มีต้นไม้ยืนต้น ยืนต้นตาย
จึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (กวพ.รส.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมาก (จำนวน ๗ คน) โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์และชดใช้ความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือผิดกฎหมายอื่นใดจากกรณีมีมติเห็นชอบเรื่องงานห้องประชุมกรรมาธิการ ๑๑๓ ห้อง งานไม้ตะเคียนทอง งานต้นไม้และการตรวจรับมอบงานก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดสัญญา ๑๐๐%

๓. ตามข้อกำหนด งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง ทีม S หมวดที่ ๑๐.๒ งานพื้นหินแกรนิตและหินทราย ข้อ ๔.๑ ที่กำหนดวิธีการควบคุมคุณภาพด้านความสม่ำเสมอของสีหินหลังการทาน้ำยากันซึมที่กำหนดให้มีการเรียงแผ่นหินให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนนำไปติดตั้ง ปรากฏว่าทางผู้รับจ้างไม่มีการควบคุณภาพความสม่ำเสมอของสีหิน ด้วยวิธีการในข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งผู้ควบคุมงานก็ละเลยไม่ใส่ใจควบคุมงาน ตามที่กำหนดในสัญญาเลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ และ TOR การจ้างควบคุมงาน ข้อที่ ๓.๔.๑ & ๓.๔.๑๑ & ๓.๔.๑๒ & ๓.๔.๑๓
ประเด็นนี้ ทางราชการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้งานพื้นหินแกรนิต ดำอินเดียที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อสัญญา หินพื้นมีสีกระดำกระด่างไม่สม่ำเสมอและปูหินผิดประเภททำให้ได้หินสีดำที่สะท้อนกางเกงในสุภาพสตรีในห้องสุขารัฐสภาดังที่ปรากฏ

๔. การก่อสร้างถนนและทางเดินเท้าที่ใช้ steel fiber แทนเหล็กเสริมที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพการกระจายตัวของ steel fiber ให้ทั่วถึงในเนื้อคอนกรีต เป็นผลให้สภาพพื้นถนนและพื้นทางเท้าที่ก่อสร้างไปแล้วไม่มีการกระจายตัวของ steel fiber ที่ถูกต้อง ตัว steel fiber มีการจับตัวเป็นก้อน ๆ กระจุก ๆ รายละเอียดตามที่ท่านวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ได้ทำเรื่องร้องต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไว้
ประเด็นนี้ ทางราชการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับความเสียหาย ด้านที่ได้ของที่ไม่มีคุณภาพในการรับน้ำหนักของพื้นถนนและพื้นทางเท้าและความคงทนในระยะยาวตลอดอายุการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

๕. อื่น ๆ ตามที่ได้ส่งหนังสือถึงท่านร้องเรียนมาเป็นลำดับแล้ว
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ตามข้อระเบียบบริหารราชการและข้อกฎหมาย ในการสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางแก้ไขความเสียหายของงานราชการรัฐสภาจากเหตุที่ยกมาข้างต้นอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

“ผมมีความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณธรรมของท่านประธานรัฐสภาเป็นอย่างยิ่ง” นายวัชระกล่าวในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น